Polityka prywatności


I. Zakres zastosowania Polityki prywatności
Polityka prywatności dotyczy serwisu www.dodusmaszyny.pl  oraz przetwarzania danych osobowych przez F.H.U. “DODUS” BEATA ŁOPATA,   poza serwisami internetowymi, w szczególności do działalności F.H.U. “DODUS” BEATA ŁOPATA, związanej ze sprzedażą, skupem i usługami naprawy maszyn i sprzętu dla przemysłu meblowego.

II. Skąd pozyskaliśmy Państwa dane?
bezpośrednio od Państwa; pozyskaliśmy je np. przez: stronę internetową dodusmaszyny.pl, formularze papierowe bądź elektroniczne, a także w przypadku, w którym zawarliśmy z Państwem umowę kupna/sprzedaży lub podejmowaliśmy czynności celem jej zawarcia;
od podmiotu, który zawarł z F.H.U. “DODUS” BEATA ŁOPATA umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz;
od podmiotu trzeciego współpracującego z F.H.U. “DODUS” BEATA ŁOPATA, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody;
ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czy innych podobnych źródeł.

III. Dane, które przetwarzamy
F.H.U. “DODUS” BEATA ŁOPATA przetwarza następujące kategorie danych w zależności od celów przetwarzania:
W celu korzystania ze strony internetowej F.H.U. “DODUS” BEATA ŁOPATA – są to dane zawarte w plikach cookies oraz dane z logów serwera (czyli w szczególności: czas wizyty na stronie internetowej; rodzaj zdarzenia związany z wizytą na stronie internetowej, nazwa użytkownika wraz z adresem IP).
W celu zawarcia i wykonania umowy – dane wymagane do identyfikacji na potrzeby jej zawarcia, wykonania usługi i wystawienia faktury (imię, nazwisko, adres, PESEL, numer NIP, stanowisko zajmowane w przedsiębiorstwie, adres firmowy e-mail osoby kontaktowej, nr telefonu ).
Dane identyfikacyjne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym lub w celu przesyłania ofert marketingowych (dane zawarte w plikach cookies, e-mail, imię, nazwisko),

IV. Do czego oraz na jakich podstawach będziemy używać Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:
Realizacja działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Zawarcie i wykonanie umowy, którą zawarli Państwo z F.H.U. “DODUS” BEATA ŁOPATA (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 
Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodę będziemy przetwarzać Państwa dane:
w celu marketingu produktów i usług F.H.U. “DODUS” BEATA ŁOPATA – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

V. Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z F.H.U. “DODUS” BEATA ŁOPATA, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług (art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług). W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy, może jednak zapewniać Państwu dodatkowe korzyści.

VI. Jak cofnąć zgodę?
Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną F.H.U. “DODUS” BEATA ŁOPATA w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez F.H.U. “DODUS” BEATA ŁOPATA jest legalne. Zgodę na przetwarzanie danych mogą Państwo wycofać także za pomocą formularza umieszczonego na naszej stronie internetowej, bez względu na sposób wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VII. Jak skontaktować się z F.H.U. “DODUS” ?
Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu tel:604787579 lub e-mailowo pod adresem maszynykalwaria@onet.eu

VIII. Kiedy i komu możemy przekazać dane?
Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi F.H.U. “DODUS” BEATA ŁOPATA współpracuje. Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz.

Mają Państwo prawo do żądania od F.H.U. “DODUS” BEATA ŁOPATA:
dostępu do swoich danych osobowych, w każdym przypadku przetwarzania danych przez F.H.U. “DODUS” BEATA ŁOPATA;
sprostowania Państwa danych osobowych w każdym przypadku przetwarzania danych przez F.H.U. “DODUS” BEATA ŁOPATA;
usunięcia danych w każdym przypadku przetwarzania, jeśli dane nie są już niezbędne do przetwarzania w celach, w których zostały zebrane, lub cofnęli Państwo zgodę na przetwarzanie, a nie ma innych podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, lub wnieśli Państwo skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania, lub Państwa dane osobowe były przetwarzane przez F.H.U. “DODUS” BEATA ŁOPATA w sposób niezgodny z prawem, lub Państwa dane muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek prawny ciążący na F.H.U. “DODUS” BEATA ŁOPATA;
ograniczenia przetwarzania, jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, do czasu sprawdzenia tej prawidłowości przezF.H.U. “DODUS” BEATA ŁOPATA, lub przetwarzanie przez F.H.U. “DODUS” BEATA ŁOPATA dokonywane jest niezgodnie z prawem, ale nie żądają Państwo usunięcia danych, lub jako F.H.U. “DODUS” BEATA ŁOPATA nie potrzebujemy już Państwa danych do przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, a my przez czas jego badania jako F.H.U. “DODUS” BEATA ŁOPATA będziemy przetwarzali Państwa dane wyłącznie poprzez ich przechowywanie;
przeniesienia danych do innego administratora danych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy;
odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług F.H.U. “DODUS” BEATA ŁOPATA mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, które jest oparte na prawnie uzasadnionym interesie F.H.U. “DODUS” BEATA ŁOPATA;
odnośnie do pozostałych celów przetwarzania, gdzie jego przesłanką jest prawnie uzasadniony interes, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

IX. Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z DODUS MASZYNY lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić DODUS MASZYNY i jakie mogą być podnoszone wobec DODUS MASZYNY. Okres ten ulega przedłużeniu, jeśli wystąpiły okoliczności pozwalające na to przez prawo.
  2. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.
  3. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.
  4. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z DODUS MASZYNY na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane przez okres posiadania przez DODUS MASZYNY prawnie uzasadnionego interesu.
  5. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
  6. Państwa dane będą usuwane, kiedy już nie będziemy mogli ich przetwarzać zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, czyli wtedy, kiedy stracimy uzasadnioną podstawę do przetwarzania tych danych.

 

X. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych:
Skargi można kierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

XI. Pliki Cookies
Na stronach internetowych DODUS MASZYNY używamy technologii cookies. Cookies to małe fragmenty tekstu, które serwis internetowy wysyła do przeglądarki i które przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
Ponieważ reklamy muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookies tak, jakby użytkownik prosił o stronę internetową z ich witryny.

 

DODUS MASZYNY korzysta z następujących rodzajów cookies:

  1. Neutralne – niezbędne do poprawnego działania witryny / potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny.
  2. Badające – wykorzystywane do śledzenia użytkowników, jednak nie obejmujące informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika.
  3. Śledzące – wykorzystywane do śledzenia użytkowników i dostarczające informacji identyfikujących konkretnego użytkownika.